promocje płatności i wysyłka Hurtownia odzieży zadzwoń

W naszej ofercie znajdą Państwo tylko polskie produkty

Regulamin zakupów

REGULAMIN ZAKUPÓW

Regulamin sklepu internetowego i sprzedaży internetowej
www.cypiss.pl


§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze sklepu internetowego www.cypiss.pl („Sklep”), przez klientów, o których mowa w § 1 ust. 6 („Klienci”) a także określa zasady realizacji zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu zawierania umów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość oraz zgłaszania reklamacji i trybu ich rozpatrywania. 

 2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 3. Właścicielem serwisu internetowego umieszczonego pod adresem www.cypiss.pl, a także prowadzącym Sklep i sprzedaż Towarów za jego pośrednictwem jest Hurtownia Odzieży „CYPISS” Spółka Jawna Robert Płaneta Dariusz Płaneta Małgorzata Płaneta z siedzibą w Krakowie, adres: ul Gromadzka 46, 30 – 719 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021633, NIP: 6791006277, REGON: 350751519 („Sprzedawca”).

 4. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną („Usługi elektroniczne”):

  1. umożliwienie Klientom składania Zamówień dotyczących Towarów dostępnych w ramach Sklepu, które mogą prowadzić do zawarcia Umów sprzedaży Towarów („Umowy sprzedaży”), 

  2. udzielanie Klientom informacji o Towarach dostępnych w Sklepie,

  3. zawieranie umów o świadczenie innych usług z wykorzystaniem stron internetowych,

  4. informowanie o aktualnych promocjach i ofertach Sklepu.

 5. Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu należy wysyłać na adres  e –mail: sklep@cypiss.pl, natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres: Hurtownia Odzieży „CYPISS” Spółka Jawna Robert Płaneta Dariusz Płaneta Małgorzata Płaneta adres: ul Gromadzka 46, 30 – 719 Kraków. Kontakt z właścicielem serwisu możliwy jest pod numerem telefonu 512-491-707.

 6. Jeśli Klientem jest osoba fizyczna musi ona być pełnoletnia i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Pod pojęciem Klienta rozumie się również  osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy szczególne zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych.

 7. Pod pojęciem Konsumenta rozumie się Konsumenta rozumieniu powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1946 roku („Kodeks cywilny”).

 8. Informacje o Towarach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry użytkowe, rozmiary, kolory oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Informacja o cenie podawana na stronie www.cypiss.pl ma charakter wiążący od momentu otrzymania przez Klienta wiadomości e – mail z potwierdzeniem Zamówienia, o której mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu. 

 9. Do prawidłowego korzystania ze Sklepu niezbędne jest korzystanie z komputera z programem Internet Explorer w wersji co najmniej 5.0. lub podobnym, zalecane jest włączenie obsługi cookies.

 10. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Sklepu www.cypiss.pl w każdym czasie do zapoznania się przez Klienta przed zawarciem umowy o świadczenie Usług elektronicznych i złożeniem Zamówień na Towary. Klient może skopiować i zapisać niniejszy regulamin lub pobrać i zapisać niniejszy regulamin poprzez wejście na niniejszy link do Regulaminu.

 11. Tam gdzie Sprzedawca umożliwia przesyłanie do Sklepu danych, zabronione jest przesyłanie informacji i plików niezgodnych z prawem, w szczególności pornografii, materiałów o treściach rasistowskich, nazistowskich i wzywających do nietolerancji. Zabrania się dostarczania lub zamieszczania przez Klientów w ramach Sklepu treści naruszających prawa osób trzecich, w tym w szczególności dobra osobiste, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i tajemnicę przedsiębiorstwa.

 12. Klient jest zobowiązany do naprawienia szkody poniesionej przez Sprzedającego w związku z nieprzestrzeganiem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności w związku z zamieszczeniem lub przesłaniem przez Klienta treści naruszających prawa osób trzecich w tym dobra osobiste, prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i tajemnicę przedsiębiorstwa.

 13. Regulamin nie znajduje zastosowania w stosunku do świadczenia poszczególnych usług na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu przez osoby trzecie, które ponoszą w tym zakresie pełną odpowiedzialność, chyba że dokonano odmiennego zastrzeżenia w treści regulaminów szczegółowych ww. usług.

 14. Klienci posiadają dostęp do Usług elektronicznych oferowanych za pośrednictwem Sklepu  niezależnie od tego czy dokonali rejestracji. 

 15. Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.

§ 2. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

 1. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych zostaje zawarta w przypadku rejestracji przez Klienta w systemie Sprzedającego, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu lub w momencie skorzystania przez Klienta ze Sklepu bez dokonywania rejestracji w sposób, o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu. Umowa o świadczenie Usług elektronicznych każdorazowo zostaje zawarta na czas nieoznaczony.

 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług elektronicznych następuję poprzez usunięcie przez Klienta Konta Użytkownika w przypadku korzystania ze Sklepu po wcześniejszej rejestracji lub poprzez opuszczenie strony internetowej Sklepu w przypadku świadczenia Usług elektronicznych bez wymogu rejestracji.

 3. Sprzedający może rozwiązać umowę o świadczenie Usług elektronicznych z Klientem, który dokonał rejestracji w każdym czasie, bez podania przyczyny przesyłając stosowną informację na adres e – mail podany przez Klienta za siedmiodniowym terminem wypowiedzenia. 

 4. Sprzedający jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie Usług elektronicznych w razie naruszania przez Klienta postanowień Regulaminu.

§ 3. Składanie Zamówień


1. W ramach Sklepu Sprzedawca umożliwia Klientom zawarcie Umów sprzedaży Towarów  poprzez złożenie Zamówień w ramach procedury określonej w niniejszym Regulaminie.


2. Klient ma do wyboru następujące sposoby złożenia Zamówienia:


1) złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu po wcześniejszym założeniu przez Klienta Konta Użytkownika,


2) złożenie Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej Sklepu bez zakładania Konta Użytkownika (tzw. „Złóż zamówienie jako gość”). 


3. Sprzedający informuje, iż promocje, rabaty i obniżki cen Towarów oferowanych w ramach Sklepu związane z punktami lojalnościowymi przysługują jedynie Klientom, którzy założyli Konto Użytkownika i za jego pośrednictwem składają Zamówienia. 


4. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia w roku. Sprzedawca zastrzega sobie prawo chwilowego wstrzymania działalności Sklepu ze względów konserwacyjnych lub konieczności uaktualnienia danych.


5. W celu założenia przez Klienta Konta Użytkownika Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronie internetowej Sklepu. Dane wskazane w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne do prawidłowego zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży. Po przesłaniu uzupełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzyma, na wskazany przez siebie adres e – mail, potwierdzenie rejestracji wraz z hasłem dostępu.


6. W przypadku złożenia Zamówienia po wcześniejszym założeniu przez Klienta Konta Użytkownika (§ 3 ust. 2 pkt 1) Regulaminu) należy zalogować się do Sklepu korzystając z adresu e – mail oraz hasła ustalonych w toku procedury rejestracji, a następnie po dokonaniu wyboru Towaru należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do kasy” i dokonać złożenia Zamówienia.


7. W przypadku złożenia Zamówienia bez zakładania Konta Użytkownika (§ 3 ust. 2 pkt 2) Regulaminu), po dokonaniu wyboru Towaru należy kliknąć ikonę „dodaj do koszyka”, po czym można kontynuować zakupy lub kliknąć ikonę „przejdź do koszyka” i dokonać zakupu wybierając opcję „Złóż zamówienie jako gość”. W celu złożenia Zamówienia Klient zostanie poproszony o uzupełnienie swoich danych kontaktowych, danych do rachunku bądź faktur, danych do wysyłki oraz wyboru sposobu dostawy i metody płatności.


8. W przypadku złożenia Zamówienia na Towary, po otrzymaniu przez Sklep Zamówienia każdorazowo wysyłana będzie na adres e – mail podany przez Klienta wiadomość potwierdzająca otrzymanie Zamówienia wraz z jego warunkami oraz numerem i przyjęcie Zamówienia do realizacji.


9. Koszty wysyłki Towaru pokrywa Klient. Opłaty za dostawę w zależności od wyboru sposobu dostawy wyliczane są automatycznie i podane są każdorazowo Klientowi przed złożeniem Zamówienia na stronie internetowej Sklepu (koszyk).

 
10. Sprzedający może odmówić przyjęcia Zamówienia do realizacji z ważnych przyczyn, a w szczególności jeśli:

 
1) Towar wskazany w Zamówieniu już nie jest dostępny,

2) realizacja Zamówienia nie jest możliwa z powodu niepoprawnej pracy strony internetowej Sklepu, 

3) dane podane przez Klienta są nieprawdziwe, 

4) adres dostawy Towaru nie znajduje się na terytorium Polski,

5)  osoba składająca Zamówienie nie jest pełnoletnia lub nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,

6) przesłane Zamówienie, budzi wątpliwość, co do swojej wiarygodności,

7) nie udało się potwierdzić możliwości realizacji Zamówienia w ciągu 24 godzin od jego złożenia.


11. Zamówienia są realizowane przez dział obsługi Klienta Sklepu w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach 9.00 – 16.00. 


12. Dostępność Towarów podawana na stronie internetowej Sklepu nie jest jednoznaczna z dostępnością Towaru "od ręki" w magazynie Sprzedającego (informacja o tym, że Towar jest dostępny, oznacza, że dany Towar jest dostępny albo w magazynie Sprzedającego albo w magazynie dostawcy Sprzedającego).


13. Termin dostawy zostanie wskazany w potwierdzeniu Zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 8 Regulaminu. Termin realizacji Zamówienia liczony jest od dnia jego potwierdzenia z zastrzeżeniem warunków skutecznego złożenia Zamówienia w przypadku wybrania płatności w  formie przedpłaty.

 

§ 4. Zawarcie Umowy sprzedaży


Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi w momencie złożenia przez Klienta Zamówienia i wysłania przez Sprzedawcę na adres e –mail Klienta wiadomości o przyjęciu Zamówienia do realizacji wraz z jego warunkami zgodnymi z postanowieniami Regulaminu.

 

§ 5. Płatność


1. Z tytułu wykonania Umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w Zamówieniu cenę Towarów oraz koszt ich wysyłki.


2. Ceny poszczególnych Towarów prezentowanych w Sklepie są cenami brutto wyrażonymi w złotych polskich (PLN) obejmującymi również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce, przy czym mogą one ulegać zmianom. Klient przyjmuje do wiadomości, że informacja o cenie zawarta na stronie internetowej Sklepu ma charakter wiążący dopiero po potwierdzeniu jej zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu.


3. Płatność ceny Towarów oraz kosztów jego dostarczenia następuje w wybranej przez Klienta formie:


1) przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,

2) kartą płatniczą lub kredytową w przypadku osobistego odbioru Towarów przez Klienta od Sprzedawcy,
3) gotówką w przypadku osobistego odbioru Towarów przez Klienta od Sprzedawcy.


4. Sprzedawca umożliwia dokonanie płatności on – line za pośrednictwem serwisu DotPay.


5. W przypadku przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy Klient w tytule przelewu powinien umieścić nr zamówienia oraz dokonać przelewu na następujący rachunek:
nr rachunku: 53 1240 4432 1111 0000 4724 125 , Hurtownia Odzieży „CYPISS” Spółka Jawna Robert Płaneta Dariusz Płaneta Małgorzata Płaneta adres: ul Gromadzka 46, 30 – 719 Kraków.

 

§ 6. Dostawa Towarów

 

1. Towary mogą być dostarczane do Klienta w następujący sposób:


1) w drodze przesyłki za pośrednictwem podmiotów trzecich prowadzących profesjonalnie w tym zakresie działalność gospodarczą (firmy kurierskie/Poczta Polska/ InPost),

2) za pośrednictwem paczkomatów InPost,

3) poprzez osobisty odbiór Zamówienia przez Klienta.


2. Standardowy czas realizacji Zamówienia przy dostawie Towarów w sposób określony w § 6 ust. 1 pkt 1 i 2) Regulaminu wynosi od 2 do 5 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu maksymalnie do 14 dni roboczych. W przypadku odbioru osobistego określonego w § 6 ust. 1 pkt 3) Regulaminu Towary są gotowe do odbioru następnego dnia roboczego po zawarciu umowy sprzedaży na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 


3. W przypadku wybrania płatności w formie przedpłaty do czasu otrzymania zapłaty pełnej ceny wraz z kosztami wysyłki Sprzedawca może wstrzymać się z wysyłką zamówionych Towarów.

 

§ 7. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży


1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania przyczyny swojej decyzji w terminie 14 dni na zasadach określonych w niniejszym § 7.


2. Termin do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:

 1. w przypadku sprzedaży jednej rzeczy od dnia wydania rzeczy Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik (firma kurierska/ Poczta Polska / InPost).;

 2. w przypadku sprzedaży wielu rzeczy, które dostarczane są osobno lub partiami – od dnia wydania Konsumentowi ostatniej rzeczy.

3. Wykonując prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient powinien poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia. W tym celu może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zamieszczonego na stronie internetowej Sklepu. Wypełniony i podpisany formularz wraz ze zwracanym Towarem należy wysłać na adres wskazany w § 1 ust. 3. Klient może również skorzystać z formularza do odstąpienia od umowy możliwego do pobrania w tym miejscu.


4. Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zwraca Klientowi zapłaconą cenę Towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Klienta. Koszt odesłania Towaru przez Klienta nie podlega zwrotowi, bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Klient może również dokonać osobistego zwrotu Towaru. Zwrot dokonywany jest na wskazany przez Klienta rachunek bankowy. 

 

5. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem ceny Towaru wraz z kosztami jego dostarczenia do Klienta do czasu otrzymania rzeczy sprzedanej z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej.


6. Zwrócony Towar powinien pozostać w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zbadania rzeczy. Klient, który odstąpił od umowy odpowiada za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i sposobu działania Towarów.


7. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje wyłącznie Klientowi będącemu Konsumentem.


8. Prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, o którym mowa w niniejszym paragrafie nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku („Ustawa o prawach konsumenta”). Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu konsumentem w szczególności, gdy:

 1. przedmiotem umowy sprzedaży jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu rzeczy;

 2. przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 3. doszło do zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy lub rzecz nosi ślady używania.

 

§ 8. Reklamacje Towarów


1. Towary oferowane przez Sprzedawcę są objęte gwarancją producenta, jeżeli producent załączył kartę gwarancyjną lub złożył oświadczenie o udzieleniu gwarancji w reklamie.

 

2. Sprzedający obowiązany jest dostarczyć Towar bez wad. Jeśli sprzedany Towar ma wady fizyczne lub jest w inny sposób niezgodny z umową sprzedaży Klientowi będącemu Konsumentem przysługują uprawnienia wynikające z rękojmi uregulowane w Kodeksie Cywilnym. 


3. Dalsze uprawnienia Konsumentów związane z wadliwością lub niezgodnością sprzedanego Towaru z umową regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.


4. Reklamacje i uwagi dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać na adres poczty e –mail: sklep@cypiss.pl


5. Reklamację z tytułu gwarancji lub odpowiedzialności z tytułu rękojmi, można składać osobiście w siedzibie Sprzedającego, telefoniczne pod nr telefonu 12 423 59 02 lub też listownie, przesyłając listem na adres Sprzedającego wskazany w § 1 ust. 3 Regulaminu. 


6. W przypadku Umów sprzedaży zawieranych z Klientami nie będącymi Konsumentami rękojmia za wady fizyczne Towaru zostaje wyłączona.

 

 

§ 9. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji

 

Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży

 2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.

 3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

 

§ 10. Dane osobowe


1. W formularzu rejestracyjnym Konta Użytkownika lub składając Zamówienie bez zakładania Konta Użytkownika Klient będący osobą fizyczną decyduje o wyrażaniu zgody na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu:


1) zawierania i wykonania Umów sprzedaży opisanych w Regulaminie, 

2) działalności marketingowej prowadzonej przez Sprzedającego w zakresie promocji swoich Towarów, znajdujących się w ofercie Sprzedającego, 

3) otrzymywania informacji handlowej (newsletter). 

 

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach wskazanych w ust. 1 pkt 2 i 3) powyżej nie jest warunkiem złożenia Zamówienia.


3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca. Ujawnione przez Klientów dane osobowe przetwarzane są w Zbiorze Danych Osobowych Klientów Sprzedawcy zgłoszonym do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.


4. Klient jest uprawniony do zmiany swoich danych osobowych, wglądu do nich, poprawiania i zmiany  oraz  odwołania zgody na ich przetwarzanie. 


5. W zakresie dotyczącym świadczenia Usług elektronicznych Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania następujących danych osobowych:


a) nazwisko i imiona usługobiorcy,

b) numer ewidencyjny PESEL lub – gdy ten numer nie został nadany – numer paszportu,

dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
c) adres zameldowania na pobyt stały,

d) adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c),

e) dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,

f) adresy elektroniczne usługobiorcy.


6. Dane określone w ust. 5 są niezbędne do świadczenia Usług elektronicznych przez Sprzedawcę. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem do przetwarzania danych osobowych w ramach świadczenia Usług elektronicznych zastosowanie mają postanowienia Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


7. Sklep internetowy www.cypiss.pl wysyła do użytkownika pakiety informacji cookies, które ułatwiają korzystanie z witryn. Informacje te przechowywane są na komputerze Klienta, ułatwiając komputerowi "pamiętanie" tych pomocnych informacji przy powtórnych odwiedzinach witryny. Cookies sklepu internetowego www.cypiss.pl mogą być odczytane tylko przez te witryny. Wyłączenie informacji cookies w przeglądarce nie pozbawia Klienta możliwości korzystania ze Sklepu. Więcej informacji nt. plików cookies można znaleźć w Polityce plików cookies dostępnej na stronie internetowej Sklepu. 


8. Jeżeli chcą państwo uzyskać wgląd, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe prosimy wysłać wiadomość na adres sklep@cypiss.pl lub na adres: Hurtownia Odzieży „CYPISS” Spółka Jawna Robert Płaneta Dariusz Płaneta Małgorzata Płaneta z siedzibą w Krakowie, adres: ul Gromadzka 46, 30 – 719 Kraków.

 

§ 11. Procedura Reklamacyjna


1. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych, o których mowa w § 1 ust. 4 Regulaminu powinny być składane przez Klientów w formie pisemnej na adres Sprzedawcy podany w § 1 ust. 3. Regulaminu.


2. Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia zaistnienia jej przyczyny.


3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać: imię i nazwisko/nazwę Klienta, przedmiot reklamacji i opis jej przyczyny, adres elektroniczny Klienta oraz adres korespondencyjny.


4. Sprzedawca zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w ciągu 30 dni od dnia jej złożenia. 


5. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta

 

§ 12. Zmiany Regulaminu


1. Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zmian Regulaminu w szczególności, gdy taka konieczność wynika ze zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


2. O dokonanych zmianach w Regulaminie Sprzedawca poinformuje na stronie internetowej Sklepu. Ponadto, w przypadku Klientów posiadających Konto Użytkownika Sprzedawca poinformuje ich o dokonanych zmianach poprzez wysłanie wiadomości na adres e – mail Klienta.


3. Klienci, którzy nie wyrażają zgody na zmiany Regulaminu powinni powiadomić o tym Sprzedawcę poprzez wypowiedzenie Regulaminu w ciągu 30 dni od dnia poinformowania o zmianach zgodnie z ust. 2 powyżej.


4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 30 dni od dnia powiadomienia o nich, w sposób o którym mowa w ust. 2 powyżej.


5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane będę według jego dotychczasowych postanowień.

 

§ 13. Odesłanie


W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności Ustawy o prawach konsumenta, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 

 

 

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zawartej za pośrednictwem portalu www.cypiss.pl

 

Adresat:

Hurtownia Odzieży „CYPISS” Spółka Jawna Robert Płaneta Dariusz Płaneta Małgorzata Płaneta z siedzibą w Krakowie przy ulicy Gromadzkiej 46, 30-719 Kraków,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021633, NIP: 6791006277, REGON: 350751519

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: ……………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

– Data odbioru rzeczy: ……………………………………

 

– Imię i nazwisko: ………………………………

 

– Adres konsumenta: ……………………………………

 

– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

………………………………………………

 

– Data: …………………………………………